Matura ustna z języka polskiego 2014/2015 - strona_zs_czerwinsk

Idź do spisu treści

Menu główne

Matura ustna z języka polskiego 2014/2015

DLA UCZNIA > Matura
Lista tematów maturalnych na egzamin ustny z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014


Literatura


1. Powstanie warszawskie w literaturze. Omów sposoby przedstawienia tego wydarzenia na wybranych utworach literackich.
2. Analizując wybrane przykłady, porównaj utopijne i antyutopijne wizje świata.
3. Motyw tańca w literaturze. Omów jego odmiany i sposób funkcjonowania, odwołując się do wybranych utworów literackich.
4. Trudne rozmowy, czyli o spotkaniach człowieka z Bogiem. Omów ten motyw, odwołując się do wybranych utworów literackich.
5. Pod niebem rodzinnym – przedstaw funkcjonowanie motywu ojczyzny w twórczości pisarzy różnych epok.
6. Maska i przenośnia w literaturze, czyli o sposobach komunikacji pisarza z czytelnikiem: od bajek Krasickiego do pisarzy polskich i obcych XX wieku.
7. Nieznośny dar wolności? Rozważ problem, odwołując się do postaw wybranych bohaterów literackich.
8. Różne portrety Żydów w literaturze polskiej. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów literackich.
9. Literackie realizacje postawy buntu. Rozważ problem, odwołując się do wybranych przykładów.
10. Dialog z tradycją romantyczną w literaturze XX wieku. Zanalizuj wybrane przykłady.

11. Konflikt pokoleń zapisany w literaturze. Określ jego istotę na wybranych przykładach literackich.
12. Scharakteryzuj „Polaków portret własny” ukazany w wybranych utworach literackich.
13. Świat to labirynt, teatr, sen. Która z koncepcji mówienia o świecie przez literaturę jest najbliższa Twojemu sposobowi postrzegania świata. Popularność bajki w różnych epokach literacki. Omów zjawisko i przedstaw funkcje tego gatunku, odwołując się do wybranych utworów literackich.
14. Przedstaw motyw exegi monumentum na wybranych dziełach literackich. W jaki sposób poeci realizują owe zjawisko w literaturze.
15. „Cały świat to teatr” – zaprezentuj koncepcję świata jako teatru w wybranych utworach różnych epok.
16. Mity jako źródło inspiracji artystycznej. Omów funkcje motywów zaczerpniętych z mitologii w wybranych tekstach literatury polskiej.
17. Blaski i cienie kariery. Rozważ problem, odwołując się do postaw bohaterów wybranych utworów XIX i XX wieku.
18. Pokora i bunt jako dominujące postawy człowieka wobec Boga w poznanych utworach literackich.
19. „Jam jest dwór polski” – różne obrazy polskich dworów w wybranych utworach literackich.
20. Portret rodziny na przestrzeni epok. Rozważ problem, odwołując się do wybranych utworów literackich.

Korespondencja sztuk


21. Dzieło literackie i jego adaptacja. Omów udane przykłady realizacji filmowych.
22. Literackie portrety matek. Dokonaj analizy funkcjonowania wizerunku matki, odwołując się do wybranych utworów literackich i malarskich.
23. Przedstaw funkcjonowanie motywu dziecka w wybranych utworów literackich i malarskich.
24. Różne ujęcia wsi w literaturze. Dokonaj analizy funkcjonowania tego motywu, odwołując się do wybranych utworów literackich i malarskich.
25. Tatry i Zakopane w artystycznych doznaniach i przetworzeniach.
26. Literackie i malarskie obrazy powstania styczniowego. Dokonaj analizy funkcjonowania tego motywu w wybranych dziełach.
27. Portret kobiety w literaturze i malarstwie Młodej Polski. Omów temat w oparciu o wybrane przykłady.
28. Przedstaw różne ujęcia motywu końca świata w literaturze i sztuce wybranych epok.
29. Królestwo piekieł i jego przedstawiciele w literaturze i sztuce. Zaprezentuj funkcjonowanie tego motywu w wybranych dziełach.
30. Różne sposoby przedstawiania matki cierpiącej w literaturze i sztuce.
31. Motywy apokaliptyczne w literaturze i sztuce. Przedstaw różnorodne ujęcia tego motywu.
32. Walka dobra ze złem w literaturze i sztuce – omów i oceń różne przedstawienia tego motywu.
33. Polskie pieśni narodowe. Przedstaw jej rodzaje oraz funkcjonowanie w historii narodu.
34. Topos Edenu. Analizując wybrane przykłady, przedstaw jego funkcjonowanie w dziełach literackich i malarskich.
35. Polskie powstania narodowe w malarstwie i literaturze. Omów różne sposoby ujęcia tematu na wybranych przykładach.
36. Portret Żyda w literaturze i filmie XX wieku. Omów problem, odwołując się do utworów literackich i filmowych z XX wieku.
37. Analizując wybrane przykłady utworów literackich i dzieł malarskich, omów impresjonizm jako kierunek w sztuce końca XIX wieku.

Język


38. Język utworów Gombrowicza i Witkacego jako wyzwanie wobec tradycji. Omów problem na wybranych przykładach.
39. Zaprezentuj bogactwo neologizmów i ich funkcje w utworach w utworach wybranych poetów.
40. Analizując wybrane przykłady, wyjaśnij, w  jaki sposób język może stać się narzędziem manipulacji.
41. Tak mówią bohaterowie literaccy. Omów język trzech wybranych postaci ze szczególnym uwzględnieniem cech  ujawniających ich przynależność środowiskową oraz charakter.
42. Archaizacja i jej funkcje w dziełach literackich. Omów zjawisko na wybranych przykładach.
43. Na podstawie analizy narracji utworów literackich określ funkcję języka potocznego w literaturze współczesnej.
44. Nowomowa – zaprezentuj pochodzenie i funkcje zjawiska językowego i socjologicznego na podstawie wybranych tekstów prasowych i literackich.
45. Omów funkcje stylizacji środowiskowej w wybranym utworze literackim.
46. Zanalizuj język wybranych czasopism młodzieżowych.
47. Sztuka przekonywania a manipulacja językowa – porównaj  sposoby wykorzystania środków językowych, analizując wybrane współczesne teksty propagandowe.
48. Analizując wybrane przykłady, omów funkcje stylizacji biblijnej w utworze literackim.
49. Scharakteryzuj wzorce mów publicznych, na podstawie wybranych przykładów.Lista tematów do pobrania:Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego