Rekrutacja 2019/2020 - strona_zs_czerwinsk

Idź do spisu treści

Menu główne

Rekrutacja 2019/2020

REKRUTACJA 2019/2020
Kryteria rekrutacji w ZS w Czerwińsku


Zespół Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą oferuje w roku szkolnym 2019/2020 Naukę w różnych typach szkół, profilach i zawodach:Zobacz nasz teledysk:

https://www.youtube.com/watch?v=ObRPnSogTPA


Cała oferta edukacyjna naszej szkoły:

http://www.youtube.com/watch?v=Y59U4gY-ufY


Technikum Agrobiznesu:

https://youtu.be/1asxC8zs3pA


Technikum Logistyki:


https://youtu.be/2ySyw-Rk9yw


Branżowa Szkoła I Stopnia:


https://youtu.be/QuzD5vEVG-Q


Rejestracja Elektroniczna


https://nabor.pcss.pl/plonsk/szkolaponadgimnazjalna/


https://nabor.pcss.pl/plonsk/szkolaponadpodstawowa/

*

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2019/2020od 13 maja od godz. 8.00 do 20 maja 2019 r. do godz. 15.00
- składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 17 czerwca od godz. 10.00 do 19 czerwca 2019 r. do godz. 16.00
- możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły

od 21 czerwca od godz. 12.00 do 28 czerwca 2019 r. do godz. 16.00
- uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub sprawdzianu ósmoklasisty (uczniowie składają kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum lub szkołę podstawową)

do 15 lipca 2019 r.
- weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne

16 lipca 2019 r. godz. 12.00
- podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia

od 16 lipca od godz. 12.00 do 18 lipca 2019 r. do godz. 16.00
- wydanie przez  szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatom z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie

od 16 lipca od godz. 12.00 do 24 lipca 2019 r. do godz. 10.00 -
potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe

Nieprzedłożenie w terminie oryginałów jest jednoznaczne z rezygnacją z nauki w szkole.


25 lipca  2019 r. godz. 12.00
- podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

od 26 lipca od godz. 8.00 do 27 sierpnia 2019 r. do godz. 16.00
- rekrutacja uzupełniająca

28 sierpnia  2019 r. godz. 10.00
podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego